Gå till innehåll

Delaktigheten börjar med möten i vardagen

Blogg

Artikelns författare Johanna Laisaari

Hur ofta kommer vi ihåg att lyssna på barnet, beakta barnets åsikter och respektera barnets delaktighet i vardagen? Känslan av delaktighet uppstår i grund och botten av små saker: till exempel genom att fråga ett barn i lekåldern om vi ska leka i den närliggande parken i dag eller gå lite längre bort till den nya lekparken, eller genom att verkligen stanna upp och möta den unga när man talar om saker som är viktiga för honom eller henne. Dessa små dagliga val ökar delaktigheten och har i bästa fall en inverkan som sträcker sig långt in i framtiden.

I Finland bereds nu den första nationella barnstrategin. Ett viktigt mål i barnstrategin är att öka barns och ungas egen delaktighet och möjligheter att påverka i samhället. Barnets rätt till delaktighet är också en av de viktigaste rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnets rätt till delaktighet består av tre lika viktiga rättigheter. Delaktighet förutsätter för det första att barnet har rätt till sådan information utan vilken barnet inte kan bilda sig en egen åsikt i en fråga. För det andra förutsätter delaktighet att barnet har rätt att uttrycka sin åsikt som baserar sig på kunskap och för det tredje att barnet har rätt att få sin åsikt beaktad. Rättigheterna kompletterar varandra och alla behövs, annars blir barnets delaktighet ofullständig.

Det är möjligt att öka och förbättra barns och ungas delaktighet endast om vi vuxna skapar förutsättningar för att barn och unga ska få och våga berätta om saker som de funderar på. Vi måste alltså informera barnen i enlighet med deras ålder, lyssna på barnen, stödja barnen i att uttrycka sina åsikter och ta hänsyn till deras synpunkter. Barn och unga måste också, på samma sätt som vuxna, få veta på vilket sätt det de berättat har påverkat beslutsfattandet eller verksamheten.

Coronasituationen som råder den här hösten har utmanat samhället på många sätt. Vi har också varit tvungna att söka nya sätt att främja delaktighet och hitta alternativ till möten som sker ansikte mot ansikte. Därför publicerar vi en elektronisk enkät den 25 september 2020. Genom enkäten vill vi nå ut till barn, unga och vuxna, och med enkäten hoppas vi få värdefull information och synpunkter till stöd för beredningen och genomförandet av barnstrategin.

Var och en av oss vill vara delaktig och dela med sig också om svåra saker, förutsatt att atmosfären är trygg och konfidentiell. Också barn och unga vill uttrycka sig och påverka, om det finns möjligheter och verktyg för det. Vår uppgift i arbetet med barnstrategin är att erbjuda dessa verktyg.