Gå till innehåll

Ett Finland som är bra för barnen

Blogg

Artikelns författare Elina Stenvall och Laura Saarinen

Barnstrategin strävar för sin del efter att bygga upp ett barnvänligt samhälle där varje barn får växa och utvecklas i fred och trygghet. Genom barnstrategin bygger man upp ett Finland där barn får uppleva att de är värdefulla som de är och där de eller deras handlingar inte ständigt bedöms. Målet är att garantera barnen frid att vara barn och samtidigt möjlighet att vara delaktiga i samhället. Dessutom strävar man efter att stärka de vuxnas åtgärder för att tillgodose barnens rättigheter.

Trots koronaviruset uppmuntrades barn och ungdomar att delta i utarbetandet av barnstrategin

Ett viktigt mål i beredningen av barnstrategin har från första början varit att göra barn, unga och det civila samhället delaktiga. Ursprungligen hade vi för avsikt att samla barn och unga för att diskutera deras vardag, välbefinnande och rättigheter. Tyvärr hindrade coronaviruset oss från att genomföra våra planer. Vi ställdes inför en ny fråga: hur får vi barn och unga att diskutera med oss om vi inte kan mötas ansikte mot ansikte?

Vi bestämde oss för att genomföra möten enligt en hybridmodell. Vi kontaktade aktörer i det civila samhället, såsom organisationer, och bad dem om hjälp. Vi erbjöd dem färdigt genomtänkta frågor och teman och bad dem genomföra workshoppar tillsammans med barn och unga som deltar i deras verksamhet. Vi erbjöd oss också att själva leda workshoppar, om någon önskade det. Till slut ordnades åtta workshoppar på ett eller annat sätt.

Dessutom genomförde vi i september–oktober 2020 en elektronisk enkät i samarbete med Fountain Park. Vi fick nästan 3 000 svar på enkäten. Vi kunde med glädje se att enkäten hade nått många barn och unga i olika åldrar samt vuxna runt om i Finland. Med hjälp av enkäten försöker vi utreda vilka saker barn och unga anser att måste främjas för att Finland ska vara en bra plats för barnen att leva på. Vi analyserar för närvarande resultaten av enkäten, men redan i detta skede kan vi säga att varje respondent har gett oss värdefull information och värdefull syn på beredningen av barnstrategin och genomförandeplanen.

Barn och ungdomar vill veta hur deras åsikter påverkar

Barn och unga framför i sina svar att vuxna bättre än tidigare borde lyssna på barn och unga på ett genuint sätt och beakta deras åsikter. Behovet av att genuint lyssna på barnen har ett samband med det sätt på vilket man brukar lyssna på barns åsikter. Vuxna kan visserligen fråga, men för barn och unga förblir det ofta oklart vad de begärda uppgifterna används för eller om de på riktigt påverkade något.

Svaren analyseras också för att vi ska kunna lösa denna utmaning. Med vilka metoder kan vi påverka att både barn och vuxna bättre än tidigare förstår vad frågorna anknyter sig till i varje enskilt fall? Utifrån en preliminär analys kan man redan nu konstatera att det är rimligt att för de vuxna säkerställa verktyg som gör att de kan beakta barnens initiativ. Dessutom ska vuxna alltid berätta för barn och unga när de frågar om deras åsikter om varför de frågar och vad barn och unga kan påverka genom att svara på frågorna.

De som svarade på enkäten berättade också att barns och ungas åsikter frågas allmänt när det finns frågor som gäller deras dagliga liv. Det är därför viktigt att barn får ett särskilt inflytande på frågor som är viktiga i deras vardag, såsom fritid, kompisar och skolgång. Barn och unga har mycket att säga om sitt eget liv, och detta budskap vill vi föra vidare i barnstrategin.

”Lyssna. Mer information från ungdomsfullmäktige. I skolorna ska eleverna och studerandena på riktigt delta i beslutsfattandet (t.ex. på lärarmöten).”
(Ett svar från höstens enkät)

Lyssna på barn och ungdomar även efter Veckan för barnets rättigheter

Nästa vecka firas veckan för barnets rättigheter, som är viktig för oss alla som är intresserade av barnens rättigheter och delaktighet. Under veckan för barnens rättigheter ska vi lyssna på barnen och vuxna ska ges ett tillfälle att begrunda barnens angelägenheter. Hur viktigt detta än är, vill vi utmana er alla att lyssna på barnen också under övriga tider, eftersom barnen förtjänar det. Vi kan börja från och med nästa fredag 20.11.2020, då barnkonventionens dag för första gången firas som en officiell flaggdag.

Barnstrategin uppmuntrar alla runt om i Finland att flagga för barnets rättigheter!

På barnstrategiteamets vägnar

Elina Stenvall och Laura Saarinen

Läs mer om Barnstrategin www.barnstrategin.fi