Gå till innehåll

Pilotprojektet för den nationella barnstrategin involverar barn och unga i lagberedningen

Blogg

Artikelns författare Pasi Pollari

 En fräcklig, glad ung flicka står framför en halvrosa och halvgrön vägg.

Människans välbefinnande ökar när han eller hon har möjligheter att delta och påverka. Rätten till delaktighet får en stark grund i lagstiftningen om de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna. Lagstiftningen tryggar delaktigheten också som barnets rätt.

Undersökningar och en enkät som gjordes under beredningen av barnstrategin visar att barnen anser att deras åsikter bör frågas oftare. De önskar också att vuxna lyssnar mer på dem vid beslutsfattande. Barnens möjligheter att påverka förverkligas inte på lika villkor mellan olika barngrupper, utan en del barn står utanför mer än andra när det gäller deras rätt att delta. Lika möjlighet till delaktighet är en viktig fråga när det gäller tillgodoseendet av rätten till delaktighet.

Hörande av barn vid lagberedning

Syftet med den nationella barnstrategin är att främja och stärka barnets rätt till delaktighet. Strategins mål är att barns delaktighet, rätt att bli hörda och tillgång till information systematiskt ska beaktas i allt beslutsfattande och all verksamhet som direkt eller indirekt berör barn.

Det direkta hörandet av barn och unga i samband med lagberedningen har hittills varit litet. Barn och unga har hörts direkt vid beredningen av lagen om småbarnspedagogik, lagen om förlängning av läroplikten och ungdomslagen. Intresset för barns och ungas uppfattningar och åsikter har dock ökat.

Barn och unga har sådan erfarenhet och kunskap som de vuxna lätt inte märker eller förstår. Det finns därför en risk för att bedömningen av konsekvenserna av de åtgärder och lösningar som riktar sig till och planeras för barnet blir bristfällig. Regleringar kan dock ha mycket direkta och konkreta konsekvenser för barn och unga och deras förhållanden.

Pilotprojektet för delaktighet öppnar en väg för hörande under lagberedningen

Under pilotprojektet för delaktighet inom barnstrategins barnskydd hörs unga som får vård utom hemmet om de planerade ändringarna i barnskyddslagen. Hörandet sker samtidigt som ändringarna i barnskyddslagen är på remissbehandling. De ungas åsikter rapporteras därefter till lagberedarna.

Arbetsgruppen för pilotprojektet för delaktighet har berett en sammanfattning av innehållet i lagstiftningsreformen som man går igenom med ungdomarna. Samarbete har bedrivits med lagberedarna. I pilotprojektet har man redan nu fått värdefull erfarenhet av arbete med unga. Det har stärkt uppfattningen att de unga har vilja och behov att fundera över lagstiftningens nuvarande konsekvenser och de kommande konsekvenser som reformerna kommer att medföra. De unga gav också värdefull respons i samband med genomförandet av hörandet. Responsen är viktig, eftersom det i sinom tid kommer att publiceras en egen publikation om den arbetsprocess som genomförts i pilotförsöket och erfarenheterna av den.

Hörande av barn och unga som en interaktionsprocess

Hur man lyckas med hörandet beror på om man kan skapa ett hörande som barn och unga anser att är trevligt och intressant. Hörandeprocessen kan inte vara vuxencentrerad, utan det är fråga om ett genuint gemensamt arbete. Den information som ges till barn och unga spelar också en viktig roll: barn och unga kan inte ta ställning om de inte förstår informationen, dess betydelse och sammanhang.

Mer information om pilotprojektet: 

Pasi Pollari, pasi.pollari@noja.io, 044 506 0764
Laura Saarinen, laura.saarinen@stm.fi, 0295163352

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande: Pilotprojekt enligt den nationella barnstrategin ger barn och unga en möjlighet att delta i lagberedningen