Gå till innehåll

Genomförandet av barnstrategin kräver nytänkande

Blogg

Artikelns författare Hanna Heinonen och Riitta Särkelä

Ett illustrerat barn bygger ett torn med leksaksblockar. Bakgrunden har färgade ytor.

Finlands första barnstrategi är färdig, men de verkliga utmaningarna står vi först inför. Barnstrategin väcks till liv när den genomförs. Detta kräver en förändring i delaktighet, ledarskap och kultur. Och vi behövs alla för uppgiften.

Barn- och familjeorganisationerna har redan länge talat för en rättsligt baserad parlamentarisk barnstrategi för barn i Finland. Behovet har varit uppenbart. Barnets rättigheter har inte tillgodosetts på önskat sätt i politiska beslut. Detta har för sin del gjort barn- och familjepolitiken splittrad och kortsiktig, ofta byggd på regeringsperioder.  

Finlands första barnstrategi har beretts i en parlamentarisk kommitté, så alla riksdagspartier har förbundit sig till den. Just nu håller man på att bereda en första genomförandeplan som konkretiserar riktlinjerna i strategin och med hjälp av de indikatorer som hänför sig till planen följer man systematiskt upp genomförandet av strategin. 

Barnstrategins namn ”Ett Finland för alla barn” antyder på ett träffande sätt att det i ett barnvänligt samhälle finns utrymme för varje barn och att varje barn är välkommet. Ett barnvänligare Finland har byggts upp på olika sätt under flera regeringsperioder. Barnstrategin ger en stark grund för det fortsatta arbetet. 

Barnstrategin inspirerar i stor utsträckning

Arbetsgruppen för uppföljning av barnstrategin ordnade under ledning av Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla ett seminarium den 17 maj, där man fokuserade på en plan för att genomföra barnstrategin. Antalet deltagare var beundransvärt många, cirka 150. Det är fint att barnstrategiarbetet inspirerar dem som arbetar med barns och familjers välbefinnande. Tillsammans med deltagarna funderade vi på element för ett framgångsrikt genomförande av barnstrategin på lokal, regional och riksomfattande nivå. Vi diskuterade också vikten av gemensamt arbete och metoder för att tillsammans gå vidare. 

Ur deltagarnas synvinkel var det självklart att vi alla behövs, framför allt barn och unga, för att genomföra barnstrategin. Barns och ungas delaktighet förutsätter systematiska tillvägagångssätt och planmässighet och alla vuxna bär ett ansvar för detta. Här är det klokt att utnyttja befintliga strukturer på många nivåer – till exempel beredningsstrukturerna för framtida välfärdsområden, nätverket av familjecenter, nätverket av barnvänliga kommuner, ungdomsfullmäktige. Barn som är delaktiga för med sig ett nytt perspektiv och fungerar med sina tankar som påskyndare av genomförandet. Att barn är representerade är inte tillräckligt, utan man måste se till att i synnerhet barn som lever i en utsatt situation är delaktiga. 

Seminariedeltagarna ansåg att samarbete över förvaltningsområdena och genuint samarbete är en förutsättning för att målen i barnstrategin ska nås. Det gemensamma målet att stärka barnets välbefinnande behöver inga gränser eller murar mellan aktörerna. I synnerhet betonades betydelsen av ledarskap och behovet av kunskapsbaserad ledning. På lokal och regional nivå är det viktigt att olika organisationer, inklusive samfund, samlas kring samma bord och därigenom uppnås ett brett engagemang i ärendet. 

Barnstrategin bör integreras också i varje parts egna strategier och därigenom i den konkreta vardagsverksamheten. Genomförandet av barnstrategin handlar om en stor förändringsprocess och framför allt om en kulturell förändring på lokal, regional och riksomfattande nivå. 

Planmässighet och uppföljning behövs 

En omfattande bedömning av konsekvenserna för barn producerar mycket sådan information som kan utnyttjas i utvecklingen av verksamheten och beslutsfattandet. Då kan man bedöma olika lösningars ändamålsenlighet och verkningsfullhet. I en idealisk situation styr barnets rättigheter, inte bara all offentlig politik, utan alla lösningar som hänför sig till barnens vardag och välbefinnande. 

De konkreta åtgärder som väljs för genomförandeplanen bidrar till att uppnå målen i barnstrategin. För att barnstrategin ska leva och må bra under alla kommande regeringsperioder behövs systematisk uppföljning och utvärdering samt tillräckliga resurser för genomförandet. 

Man måste för barnstrategin också snabbt hitta en hemvist som på ett naturligt sätt involverar alla förvaltningsområden och aktörer. Den naturligaste platsen för detta vore statsrådets kansli. 

Hanna Heinonen och Riitta Särkelä

Läs mer om barnstrategin på barnstrategin.fi.