Gå till innehåll

God psykisk hälsa från barnsben

Blogg

Artikelns författare Elina Komulainen

 

Illustrerade svarta skor. Bakgrunden har färgglada ytor.

”Vilka känslor väcker ett barn hos dig?” Vilken typ av förälder vill du vara för ditt barn? Vilka ändringar behöver göras i vardagen?”

Barnets psykiska välbefinnande börjar redan innan barnet föds. På det återspeglas föräldrarnas uppfattningar om barnet, tankar och önskemål samt den livssituation där barnet föds. Många föräldrar behöver i det nya livsskedet stöd av någon. Var och en har erfarenheter från sin egen barndom och sina föräldrars sätt att vara förälder. Detta är på denna punkt man kan stärka överföringen av dessa resurser. Det är också på denna punkt man kan främja nya tänkesätt och verksamhetssätt genom att förebygga kontinuiteten i skadliga generationsöverskridande modeller eller eventuella riskfaktorer i anslutning till psykisk hälsa.

Viktiga budskap går i båda riktningarna

I de nyaste undersökningarna om graviditets- och spädbarnsskedet framhävs förälderns förmåga att se på sig själv och förhållandet till det barn som föds. När ett barn föds är det viktigaste en trygg växelverkan där föräldern observerar och tolkar barnet på rätt sätt och vid rätt tidpunkt samt förstår sina egna känslor och reaktioner. Ett barns gråt innehåller alltid ett budskap: hunger, blöta blöjor, behov av sömn eller att av få komma i famnen. Föräldraskapet till en baby är att svara på de grundläggande frågorna och behoven i livet. Det är den vardagliga omsorgen som skapar grunden för psykisk hälsa. Hos MIELI rf beskrivs detta genom Må bra hand-affischen med sina olika delområden. Pelarna i barns, ungas och även vuxnas vardag är sömn, näring, sociala relationer, motion och lek eller kreativitet.

Stöd för föräldraskap bär långt

Varje barn har rätt till god psykisk hälsa. Främjandet och stödjandet av psykisk hälsa har i barnstrategin beaktats som en större helhet i stället för som enskilda åtgärder. I barnstrategin har inskrivits stärkande av föräldrakompetensen och stödjande av föräldraskapet. Ett tillräckligt tidigt stöd förebygger behovet av tyngre tjänster och förbättrar långvarigt barns och familjers livskvalitet och vardag. MIELI rf fokuserar på tillräcklig mentalvårdskompetens hos vuxna som arbetar med barn, unga och familjer i alla uppväxtmiljöer. Genom att stärka personalens kompetens stöder man utöver barnen och familjerna även personalens välbefinnande och varaktighet. I barnstrategin lyfts också fram stödet från tredje sektorn på ett sätt som kompletterar servicesystemet, t.ex. regelbundet kamratstöd på mötesplatser för familjer.

Forskarna rekommenderar att föräldrarnas förmåga att förstå och tolka både babyn och sig själv stärks och att bägge föräldrarna stöds i stressregleringen i småbarnsskedet. I den nya livssituationen är det viktigt att aktivt fråga vilka metoder föräldrarna har för att klara sig. Barnstrategin lyfter fram barnens jämlikhet, tjänsternas barn- och familjeorientering samt tillgängligheten. Tillgången till tjänster får inte förutsätta resurser som inte alla föräldrar har. Familjecentertjänster för familjer, föräldrarådgivningen, arbete som med låg tröskel ges i hemmen samt beaktandet av båda föräldrarna är metoder för att tillgodose familjernas behov.

”Tack för att du hade tid att träffa mig. Tack för att du frågade mig hur jag orkar och vad jag behöver.”

 

Källor