Gå till innehåll

Barn och unga får egen handbok för barnskyddet

Blogg

Artikelns författare Lotta Saariluoma och Pasi Pollari

En illustrerad ung person och en vuxen sitter på en soffa med spelkontroller i händerna. Bakgrunden har färgglada ytor.

Utifrån den nationella barnstrategin har man berett 30 åtgärder för att främja tillgodoseendet av barnets rättigheter i Finland. Som en åtgärd i verkställighetsplanen för barnstrategin genomförs för barn och unga en handbok för barnskyddet. Åtgärden genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL), som till stöd för verkställigheten av barnskyddslagen redan i flera år har upprätthållit webbtjänsten Handbok för barnskyddet (thl.fi). Webbtjänsten är öppen för alla men särskilt avsedd för yrkesutbildade personer inom barnskyddet.

Varför behöver unga en egen handbok för barnskyddet?

Barn och unga har i flera olika sammanhang framfört att det är svårt för dem att få information om barnskyddet på ett begripligt sätt. Bakom behovet av information ligger ofta konkreta frågor kring barnskyddets vägar. Uppfattningen om de egna rättigheterna och skyldigheterna är hos barn och ungdomar ofta bristfällig och därför är de relaterade frågorna viktiga. Med hjälp av informationen kan barnet och den unga precisera bilden av sin situation och sitt eget intresse. Informationen tryggar också barnets möjligheter att påverka i sin egen sak. Det är alltså inte enbart fråga om barnets rätt att få information, utan information och delaktighet tillsammans kan på ett avgörande sätt påverka hur barnets bästa och barnets tillgång till rättigheterna tillgodoses.

Att barnskyddets åtgärder är riktiga, ändamålsenliga eller av god kvalitet förstår inte nödvändigtvis barnet och den unga personen ens efter ett långvarigt klientförhållande inom barnskyddet. Barns och ungas tolkningar ska stödjas av korrekt och begriplig information. Målet är viktigt också för den skull att det utifrån lämplig information ska vara lättare att uppleva förtroende och vara medveten om ändamålsenligheten i barnskyddets åtgärder.

Vad är handboken som är avsedd för unga?

Syftet med den åtgärd i barnstrategin som hänför sig till barnskyddshandboken är att öka och stärka barns och ungas medvetenhet om och förståelse för barnskyddet. I handboken öppnas i begränsad utsträckning de centrala förfarandena inom barnskyddet och förmedlas detaljerad information om barnskyddstjänsterna, lagstiftningen om barnskydd och de rättsmedel som står till buds för barn.

I samband med åtgärden skapas i anslutning till webbtjänsten Handbok för barnskyddet en webbplats som riktar sig till barn och unga. Innehållet i webbplatsen för barn baserar sig på informationen i Handbok för barnskyddet. Informationen omarbetas till centrala delar till en användarvänlig form för barn och unga. Webbplatsen marknadsförs via olika kanaler för informationsförmedling som används av barn och unga, såsom sociala medier, tillsammans med organisationer och andra aktörer.

De unga deltar i utvecklandet av handboken

Barns och ungas särskilda sakkunskap grundar sig på barnets egna erfarenheter och erfarenheter av olika tjänster. Därför är det viktigt att barn och unga deltar så brett och effektivt som möjligt i planeringen och genomförandet av handbokens innehåll och användbarhet som om de hade en roll som medforskare, som genuint aktiva aktörer.

Handboken genomförs i samarbete med unga och unga vuxna som har erfarenhet av klientrelationer inom barnskyddet. Under våren 2022 träffar man flera grupper av unga på olika håll i Finland. Med dem diskuteras vilka sakhelheter som är viktiga att lyfta fram och på vilket sätt. Dessutom diskuteras tillsammans med de unga vilken visuell profil i handboken som är lämpligast för de unga och hur informationen om handbokens innehåll bäst når de unga som är klienter hos barnskyddet.

Handboken om barnskydd för unga blir färdig och publiceras i slutet av 2022.