Gå till innehåll

Det behövs mer kunskap och förståelse om autismspektrumet

Blogg

Artikelns författare Elina Vienonen

En illustrerad växt med ljusröda bär. Bakgrunden har färgglada ytor.

Autismspektrumet är ett tillstånd som är mångfacetterat och individuellt och som beror på en annorlunda utveckling i hjärnan. Barn och ungdomar med autistiska drag är mycket olika sinsemellan. Autistiska drag kan visa sig till exempel i hur barnet interagerar med andra eller som ett starkt intresse för ett visst ärende. Autism visar sig dock inom många olika områden och situationer, och den medför också utmaningar, i synnerhet för barnet och den unga personen själv.

Jag hoppas att alla vuxna, såsom yrkesmänniskor som arbetar med barn, ska bemöta autistiska barn och ungdomar i första hand som barn och ungdomar. Alltför ofta får de en negativ stämpel av att vara annorlunda så att detta påverkar barnets liv på ett sätt som marginaliserar barnet och till och med stärker de autistiska dragen. Vi vuxna måste kunna beakta barnets behov och deras särskilda sätt att uppleva världen. Autism betyder inte att det är något fel på barnet. Vi borde gärna se över vårt eget tänkande, så att annorlunda och olika barn som ord inte i våra egna attityder inbegriper en tanke att det är något fel barnet.

Det är viktigt att identifiera barnets styrkor och även stödbehov

Autism innebär inte enbart funktionsbegränsningar. Det är viktigt att vi identifierar barnets styrkor och ger varje barn möjlighet att visa dem och få erfarenheter av att lyckas. Vi vuxna har också ansvar för att identifiera stödbehov. Detta är möjligt endast när vi vet och förstår vad autism innebär, och vi fäster uppmärksamhet vid hur vi själva förhåller oss till egenskaperna och barnet.

Autism syns inte utåt och det som gör autismen speciell är att särdragen visar sig på mycket olika sätt i olika situationer och olika livsskeden. Autistiska drag kan till exempel framträda starkt hemma, men i skolan eller dagvården kan de vara lindrigare. Detta bör man också komma ihåg vid enskilda möten till exempel inom social- och hälsovården eller i skolan och dagvården.

Som ett led i genomförandet av barnstrategin utarbetas en autismguide

Att öka kunskapen om autism är ett steg mot ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Identifieringen av typiska drag i autismspektrumet och förståelsen för hur de påverkar barnets och de närståendes liv är fortfarande bristfällig på många sätt. Tillgodoseendet av rättigheterna hos barn med autismspektrum förutsätter att beslutsfattare, yrkesutbildade personer inom socialvården eller hälso- och sjukvården, yrkesutbildade personer inom fostran och närstående till autistiska barn känner igen de olika dragen i autismspektrumet och deras mångfald.

För att främja tillgodoseendet av barnens rättigheter producerar Autismförbundet (på finska, autismiliitto.fi) en autismguide som en del av genomförandet av den nationella barnstrategin. Guiden ger tillförlitlig information om autism, eventuella stödformer och gott bemötande. I utarbetandet av guiden deltar Autismförbundets erfarenhetsexperter och yrkespersoner inom autismbranschen och den färdigställs i slutet av 2022. Guiden publiceras på webben och kommer att vara fritt tillgänglig för alla.