Gå till innehåll

Barnstrategin förutsätter långsiktighet och uppföljning

Blogg

Artikelns författare Johanna Laisaari och Pekka Lavila

Illustrerad, grön-vit sko. Bakgrunden har färgglada ytor.

Syftet med den nationella barnstrategin är att skapa en hållbar, konsekvent och långsiktig grund för barn- och familjepolitiken. Målet är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar alla barns rättigheter. Barnstrategin bereddes i en parlamentarisk kommitté och alla riksdagspartier har förbundit sig till den. Barnstrategin sträcker sig över regeringsperioderna, så det är viktigt att trygga dess kontinuitet.

Varje regering utarbetar för sin mandatperiod en genomförandeplan för barnstrategin. I genomförandeplanen specificeras närmare med vilka åtgärder de strategiska riktlinjerna främjas under varje regeringsperiod. Den första genomförandeplanen godkändes i statsrådet i oktober 2021. Genomförandet av barnstrategin på två nivåer stödjer den uppföljning, utvärdering och uppdatering av genomförandet av strategin som kommittén för barnets rättigheter förutsätter.

Uppföljningsberättelsen om barnstrategin innehåller förslag för den kommande regeringsperioden

Syftet med och uppgiften för uppföljningsberättelsen om barnstrategin har fastställts i genomförandeplanen för barnstrategin. Den uppföljningsberättelse som lämnas i slutet av regeringsperioden innehåller en kort lägesbild av de förändringar som skett i barns, ungas och familjers välfärd under regeringsperioden. I rapporten införs dessutom en strukturerad beskrivning av hur åtgärderna enligt genomförandeplanen framskrider och vilka mål som nåtts.

Barnstrategin, genomförandeplanen och uppföljningsberättelsen bildar en helhet. Med hjälp av den kan man granska hur genomförandet av strategin framskrider och samtidigt göra strategins riktlinjer och mål kända. Med uppföljningsberättelsen stöds också säkerställandet av strategins riktlinjer och genomförandet under de kommande regeringsperioderna.

Hörande är en central del av uppföljningsrapporten

Uppföljningsrapporten ska innehålla en sammanfattning av de olika intressentgruppernas iakttagelser. Information för uppföljningsrapporten fås också vid höranden som ordnas bland annat för tjänstemannaarbetsgruppen för barnstrategin, dem som genomför åtgärderna i genomförandeplanen, uppföljningsgruppen och nätverksarbetsgruppen.

Syftet med hörandet av intressentgrupperna är att skapa en gemensam helhetsbild av barnens och familjernas system. Med systemet avses utöver förståelse för barnens välfärd också förståelse för faktorer som på ett centralt sätt påverkar barnens välfärd i vårt samhälle.

Hur sker hörandet i praktiken?

Hörandet har framskridit med följande steg. Innan workshopparna genomfördes bildade vi med hjälp av redan gjorda utredningar en uppfattning om barnstrategins situation. Därefter har vi ordnat dialogworkshoppar för olika intressentgrupper, där vi utnyttjar den strukturering av barnens och familjernas system som redan har skapats. Hösten 2022 sammanfattar vi den förståelse som bildats vid workshopparna och reflekterar ännu tillsammans över helheten. En gemensam reflektion är viktig för att helhetsbilden ska kunna förtydligas ytterligare och för att helhetsbilden ska kunna utnyttjas av så många som möjligt.

Vid hörandet är det viktigt att höra olika synvinklar som stärker, kompletterar eller upphäver varandra. Gemensamt för synsätten hos olika intressentgrupper har varit bland annat tväradministrationens och kontinuitetens betydelse.