Gå till innehåll

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 18.10.2022

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

""

Välmående barn med goda kunskaper: Åtgärd 18

Det genomförs ett projekt för att öka barns delaktighet vid beredningen av reformen av den sociala tryggheten

I samband med social- och hälsovårdsreformen har ett projekt för att öka barns delaktighet genomförts vid social- och hälsovårdsministeriet. Genom projektet tryggas barnens delaktighet vid beredningen av socialreformen och till denna del säkerställs en tillräcklig kunskapsbas som stöd för beredningen. Åtgärden genomförs i två faser: med ett informationspaket riktat till barn och unga samt med en omfattande utfrågnings- och deltaganderunda. Målgruppen för projektet var barn och unga i åldern 13–20 år.

I projektet genomfördes informationspaketen om reformen av den sociala tryggheten med spelinspirerade läromedel och ordförklaringsvideor där influerarna Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed och Aron Syrjä medverkar. Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en webbplats om social trygghet för barn och unga, där videorna och det färdiga undervisningsmaterialet som riktats till lärare kan ses.

I projektets utfrågnings- och deltagandedel har barn och unga hörts i workshoppar och på elektronisk väg under hösten 2022. Enkäten är öppen till utgången av oktober, varefter svaren skickas till de riksdagsledamöter, sakkunniga och tjänstemän som genomför reformen av den sociala tryggheten. Enkäten kan besvaras på finska, svenska, engelska och nordsamiska.

Barns delaktighet i samhället: Åtgärd 25

Det genomförs ett utredningsprojekt för utveckling av uppföljningen och rapporteringen av utfallsuppgifterna i kommunerna och välfärdsområdena samt för stärkande av deras egna barnbudgeteringsarbete

Vid finansministeriet genomfördes våren och sommaren 2022 ett utredningsprojekt för att stärka kommunernas och välfärdsområdenas egna barnbudgeteringsarbete. Projektet genomfördes av utredarna Mika Penttilä och Juha Aho. Till stöd för utredarna tillsatte finansministeriet ett sakkunnignätverk bestående av representanter för välfärdsområdena och kommunerna samt sakkunniga.

I den rapport som publicerades 25.8.2022 presenterar utredarna sina slutsatser om det praktiska genomförandet av barnbudgeteringen i kommunerna och välfärdsområdena samt lägger fram tio åtgärdsrekommendationer.

Som en del av utredningsprojektet gjordes dessutom bland barn i åldern 10–17 år som bor i Finland en elektronisk enkät om användningen av offentliga medel. Enkäten var öppen 2–20.5.2022 och sammanlagt nästan 7 000 svar kom in. En separat rapport om barnens svar publiceras i slutet av 2022.