Gå till innehåll

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 1.11.2022

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin -text med färgglada ytor i bakgrunden.

Ett Finland för alla barn: Åtgärd 6

De utarbetas ett utbildningspaket för yrkesutbildade personer om mångfalden vad gäller sexuell inriktning och kön samt om regnbågsfamiljer

Institutet för hälsa och välfärd håller på att för yrkesutbildade personer utarbeta ett utbildningspaket om mångfalden i sexuell inriktning och kön samt om regnbågsfamiljer. Syftet med utbildningspaketet är att stärka kompetensen hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, skolan, småbarnspedagogiken och ungdomsarbetet när det gäller att möta regnbågsbarn och regnbågsunga, trygga välfärden och bekämpa diskriminering.

Utbildningspaketet sammanställs till en webbplats på finska och svenska, som integreras som en del av Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Avsikten är att webbplatsen ska publiceras i december 2022. Åtgärden genomförs i samarbete med Seta rf (seta.fi), och dessutom har åtgärdens innehåll beaktats i utbildningshelheten i modulen Barn och unga i sårbar ställning. Dessutom håller specialplanerare Minna Ahola vid Institutet för hälsa och välfärd informationsinslag för olika yrkesgrupper under hösten.

Ett Finland för alla barn: Åtgärd 9

Det utarbetas en handbok för barnskyddet för barn och unga

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar en handbok för barnskyddet för barn och unga. Syftet med handboken är att stärka barnens rätt till information, förbättra tillgången till information, producera juridisk information som presenteras på ett barnvänligt sätt.

Åtgärden har genomförts i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi), Perhekuntoutuskeskus Lauste (lauste.fi), Delaktighet nu (osallisuudenaika.fi), Pesäpuu (pesapuu.fi), Förbundet för Familjevård i Finland (perhehoitoliitto.fi) och Sinut ry (sinut.fi) samt SOS-Lapsikylä (sos-lapsikyla.fi). Barnen har engagerats i åtgärden med hjälp av verkstäder med vilka man har nått barn runt om i Finland.

Handboken publiceras på finska i anslutning till handboken för yrkespersoner på Institutet för hälsa och välfärds webbplats 14.11.2022. I samband med publikationen genomförs en informationskampanj som pågår i sammanlagt två veckor och riktar sig till handbokens primära målgrupp, dvs. till 12–17 år gamla klienter inom barnskyddet och blivande klienter. Plattform för kampanjen är sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Snapchat och TikTok. Handboken kommer också att översättas till svenska.

Välmående barn med goda kunskaper: Åtgärd 14

Det genomförs ett utvecklingsprojekt om tjänsternas tillgänglighet för barn och unga

I åtgärden utreds de utmaningar som hänför sig till jämlik tillgång till social- och hälsovårdstjänster för barn och unga. Syftet med åtgärden har varit att utreda och sammanställa problem som gäller tillgången och tillgängligheten till tjänster ur barnens och de ungas synvinkel samt att säkerställa att barn och unga får information om servicesystemet på ett sätt som beaktar och riktar sig till de barn och unga som är i sårbar ställning.

Åtgärden är indelad i fyra olika delar: 1) Utredning av kunskapsbasen 2) Utveckling av tjänsterna 3) Dialogisk verksamhetsmodell och 4) Kommunikation. Det görs en rapport om tillgängligheten till tjänster för barn och unga. Rapporten publiceras i början av 2023.

Åtgärdens kommunikationskampanj om social- och hälsovårdstjänster för barn och unga genomförs 7.11–13.7.2022. Med hjälp av kampanjen uppmuntras barn och unga att söka hjälp vid fysiska besvär och problem med den mentala hälsan. Kampanjen kommer att synas i YouTube, Snapchat och TikTok. Kampanjen samordnas med Institutet för hälsa och välfärds åtgärd Handbok för barnskyddet.