Gå till innehåll

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 8.11.2022

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

""

Välmående barn med goda kunskaper: Åtgärd 19

Det genomförs en påverkningskampanj tillsammans med den privata sektorns aktörer och den offentliga sektorn om att kombinera arbete och familjeliv.

Arbetslivet påverkar barnens vardag på många sätt. När barn tillfrågas om element i ett gott liv eller i trygghet nämns först föräldrar som ger tid och närvaro. För att möjliggöra detta krävs flexibilitet i arbetslivet. För att uppnå detta mål genomförs vid barnombudsmannens byrå åtgärd 19 i genomförandeplanen för barnstrategin. Syftet med åtgärden är att sprida god praxis och stärka förståelsen för familjernas mångfald och ett barn- och familjevänligt arbetsliv som en fråga som angår hela samhället. Åtgärden för att kombinera arbete och familj genomförs som informations- och påverkanskampanjen ”Barnens tur”. Kampanjen genomförs i samarbete med aktörer inom den privata sektorn och den offentliga sektorn.

I planeringen av kampanjen har deltagit ett brett arbetslivsnätverk. I nätverket deltar FFC, DNA Abp, Befolkningsförbundet, SHM, Statistikcentralen, Mothers in Business MiB ry, Akava, Sitra, ANM, Ekonomi och ungdom TAT, Centralförbundet för Barnskydd, STTK, Nätverket för familjers diversitet rf, Mieli rf och FPA.

Beskyddare av kampanjen Barnens tur är skådespelaren-författaren Jani Toivola, Teknologiindustrins vd Jaakko Hirvola och de två vloggarna i Kaksi äitiä, dvs. Susanna Silvander-Rosti och Ella Rosti. Nätverket för familjers diversitet rf ordnar tisdagen den 15 oktober kl. 14–15 som en del av kampanjen en webbutbildning om familjevänlighet som beaktar olika familjeformer. Kampanjen Barnens tur kulminerar i Barnet med på jobbet-dagen 18.11.2022.

 

Barns delaktighet i samhället: Åtgärd 28

Det utvecklas en verksamhetsmodell för att stödja barns delaktighet i samhälleligt beslutsfattande med hjälp av e-paneler

Justitieministeriet har på webbplatsen Digiraati.fi lanserat en webbtjänst för digitalt deltagande, E-panelen. Genom E-panelen kan barn och unga delta i diskussioner om olika aktuella ämnen. E-panelen har utvecklats i samarbete och som en del av genomförandet av den nationella barnstrategin med undervisnings- och kulturministeriet, kompetenscentret för ungas delaktighet, Finlands Röda Kors och Tammerfors universitets forskningsprojekt ALL-YOUTH.

E-panelen pilottestades våren 2022 som en del av justitieministeriets demokratitjänster på nätet. Arbetet med att utveckla pilotversionen av E-panelen fortsätter under 2022–2023 utgående från responsen från dem som använder tjänsten. Justitieministeriet tillsatte i september en styrgrupp för att stödja E-panelens verksamhetsmodell. Styrgruppens mandatperiod fortsätter till våren 2024.

Ett konsortium som leds av stiftelsen SOS-barnbyar har på uppdrag av justitieministeriet deltagit i E-panelens utvecklingsarbete särskilt med tanke på barnens delaktighet. Målet med projektet Barnens E-panel är att planera, testa och modellera en verksamhetsmodell som stöder barns deltagande i samhället med hjälp av E-panelen. I projektet har man också för avsikt att bland annat planera utbildning till personer som faciliterar barnens E-panel och kommunikation om E-panelen som riktar sig till barn.

Målet med E-panelen är att skapa en jämlik kanal för deltagande och öka växelverkan mellan personer i olika åldrar och personer med olika bakgrund. Målet är också öka partnerskapet mellan statsförvaltningen, organisationsaktörerna och forskningen för att främja barnens delaktighet. Med E-panelen strävar man dessutom efter att ge tjänstemännen en effektiv och riksomfattande kanal för att höra de ungas åsikter i samhälleliga frågor.