Gå till innehåll

Uppföljningsrapporten om barnstrategin ger vägkost för den kommande regeringsperioden

Blogg

Artikelns författare Johanna Laisaari, Kirsi Pollari och Esa Iivonen

Ett illustrerat barn sitter i rullstol och läser. Bakgrunden har färgade ytor.

Den första uppföljningsrapporten om den nationella barnstrategin offentliggjordes i mars 2023. Uppföljningsrapporten innehåller en koncis helhetsbild av välfärden för barn, unga och familjer samt en beskrivning av genomförandet av strategin och uppnåendet av målen. I uppföljningsrapporten presenteras också riktlinjerna för barnstrategiåtgärderna för valperioden 2023–2027.

Barnstrategin, genomförandeplanen och uppföljningsrapporten är en helhet

Den nationella barnstrategin utarbetades i en parlamentarisk kommitté och offentliggjordes i februari 2021. Strategin baserar sig på kunskapsunderlaget om barns, ungas och familjers ställning samt Finlands förpliktelser i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Barnstrategin utgör grunden för ett långsiktigt och konsekvent arbete för att barnets rättigheter ska tillgodoses i Finland.

Barnstrategin genomförs på två nivåer. Den parlamentariskt beredda barnstrategin sträcker sig över regeringsperioderna. Varje regering utarbetar en genomförandeplan för barnstrategin för sin mandatperiod. Genomförandeplanen bereds som tjänsteuppdrag som täcker olika förvaltningsområden och godkänns av statsrådet. I genomförandeplanen specificeras närmare genom vilka åtgärder de strategiska riktlinjerna främjas under varje regeringsperiod. Genomförandet på två nivåer stöder den övervakning, fortlöpande utvärdering och regelbunden uppdatering av strategins genomförande som kommittén för barnets rättigheter förutsätter. Den första genomförandeplanen för barnstrategin godkändes i oktober 2021.

Uppföljningsrapporten fungerar som ett verktyg för utvärdering av strategin och genomförandeplanen och som en bro för barnstrategins riktlinjer mellan regeringsperioderna. Den behandlar också de förändringar som skett i fråga om barns, ungas och familjers välfärd. Uppföljningsrapporten har utarbetats i samarbete med många olika myndigheter och intressegrupper och genom att utnyttja all den information och erfarenhet som samlats in vid genomförandet av barnstrategin.

I uppföljningsrapporten beskrivs hur barnstrategin har genomförts och föreslås riktlinjer för åtgärder

Uppföljningsrapporten har beretts under försommaren 2022 och processen har fått berömmande respons för sin transparens och öppenhet. Beredningen har ansetts vara samarbetsorienterad och intressegruppernas deltagande har uppskattats.

I uppföljningsrapporten granskas hur de 30 åtgärderna i genomförandeplanen för barnstrategin har genomförts. Med tanke på genomförandet av den nationella barnstrategin har det varit viktigt att genomföra dessa åtgärder under statsminister Sanna Marins regeringsperiod. I rapporten behandlas också de projekt som följer barnstrategins riktlinjer och principer men som inte ingick i genomförandeplanens åtgärder, utan genomfördes i samband med genomförandet av barnstrategin. I uppföljningsrapporten beskrivs dessutom samarbetet med myndigheter, intressegrupper och andra aktörer och kommunikations- och påverkansarbetet under genomförandet av strategin.

I slutet av rapporten presenteras riktlinjerna för barnstrategiåtgärderna för regeringsperioden 2023–2027. Riktlinjerna baserar sig på barnstrategin och den gällande genomförandeplanen för den och på de uppgifter som regeringen ålagt arbetsgruppen för barnstrategin, de centrala synpunkter som lyfts fram i barnstrategins arbetsgrupper och i de workshoppar där uppföljningsrapporten beretts och på de observationer som genomförarna av barnstrategin gjort i sina rapporter. Riktlinjerna i uppföljningsberättelsen utgör också ett grundarbete för beredningen av nästa genomförandeplan.

De föreslagna riktlinjerna för åtgärder övergriper olika förvaltningsområden och förvaltningsnivåer, både i statens, kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet. De är förvaltningsövergripande helheter som kan skrivas in i genomförandeplanen för barnstrategin och genomföras oberoende av innehållet i regeringsprogrammet och dess politiska riktlinjer.

Läs uppföljningsrapporten: