Gå till innehåll

Har ni på er arbetsplats sett till att alla anställda känner till barnets rättigheter?

Blogg

Artikelns författare Tia Ristimäki

Ett illustrerat mörkt barn hoppar på en trampolin. Bakgrunden har färgglada ytor.

FN:s konvention om barnets rättigheter är den mest ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter i världen. Trots detta vet inte så många vad denna konvention innehåller. För att fylla denna lucka har den nationella barnstrategin och eOppiva sammanställt ett webbutbildningspaket i tio delar om barnets rättigheter. Målgruppen för utbildningen är alla yrkespersoner som möter barn i sitt arbete samt aktörer som bereder och fattar beslut som gäller barn.

Kommunerna har en nyckelroll i tillgodoseendet av barnets rättigheter

Barn och unga tillbringar en stor del av sin vardag i tjänster som ordnas av kommunen: i daghem, skolor, hobbyer, ungdomsgårdar, bibliotek, parker osv. Också största delen av myndighetsbeslut och administrativa åtgärder som gäller barn och unga fattas i kommunerna. De kommunala arbetstagarna och beslutsfattarna har alltså avgörande betydelse för att trygga och tillgodose barnets rättigheter.

Det är ytterst viktigt att säkerställa att alla anställda och beslutsfattare i kommunen känner till barnets rättigheter och förstår vad de innebär i kommunens verksamhet och beslutsfattande. Visste du till exempel att barnets rättigheter juridiskt förpliktar alla anställda och beslutsfattare i kommunen?

Arbetstagarna och beslutsfattarna i Vanda stad lär sig genom utbildning om barnets rättigheter

Vanda stad har förbundit sig att utveckla tillgodoseendet av barnets rättigheter och barnvänligheten i all sin verksamhet. Vi deltar också i UNICEF:s modell En barnvänlig kommun, vilket för sin del förpliktar oss och stöder oss i att se till att kommunens anställda och förtroendevalda är insatta i barnets rättigheter. I Vanda har man beslutat att alla anställda och förtroendevalda i staden under 2023 ska avlägga den nationella barnstrategin och den utbildning om barnets rättigheter som sammanställts i eOppiva.

Barnets rättigheter tillgodoses inte av sig självt, utan man måste arbeta varje dag för att de ska tillgodoses. Vanda stads arbete för En barnvänlig kommun samordnar genomförandet av utbildningen. Det har krävt mycket arbete, men lyckligtvis verkar vårt arbete ge resultat. Hittills har över 1 700 arbetstagare i Vanda stad anmält sig till och/eller slutfört inledningsdelen i utbildningen.

Hur har detta lyckats?

  1. den bästa nyheten var att ett nationellt utbildningspaket som var öppen för alla blev färdig,
  2. stadens ledningsgrupp drog upp riktlinjer för hur utbildningen avläggs,
  3. stadens ledning har understött genomförandet av utbildningen,
  4. stadens kommunikation har deltagit i kommunikationen om utbildningen internt och externt i staden,
  5. stadens personalenhet har deltagit i planeringen av uppföljningen av utbildningen och genomförandet av den,
  6. vi har producerat material för arbetsgemenskaperna som stöd för webbutbildningen,
  7. sektorernas kontaktpersoner har funderat igenom och stött implementeringen av utbildningen inom sin sektor och sitt serviceområde,
  8. vi erbjuder arbetsgemenskaperna möjlighet att ordna en gemensam utbildning, om det är ett bättre alternativ än att avlägga en individuell webbutbildning och
  9. vi ordnar under veckan för barnets rättigheter 2023 ett seminarium på stadsnivå om barnets rättigheter och hur de tillgodoses i Vanda.

Vårt mål är att så många som möjligt av de anställda och förtroendevalda i Vanda ska genomgå utbildningen. På så sätt kan alla som genomgått utbildningen stärka sitt kunnande om barnets rättigheter och tillgodose dem bättre än tidigare i sitt arbete eller i sitt förtroendeuppdrag.

Läs mer om ämnet: