Gå till innehåll

Våld mot barn kan bekämpas genom ökad kunskap

Blogg

Artikelns författare Marjo Malja, Johanna Laaja

Barn har rätt att leva ett liv utan våld. I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter är det vår samhälleliga uppgift att trygga denna rättighet. Bekämpningen av våld mot barn förutsätter kunskap om de former av våld som barn utsätts för. Det behövs kunskap om de som begår våldsbrott, våldsoffren och konsekvenserna av våld. 

Kunskapen behövs för många olika ändamål och som grund för många olika beslut. Till exempel för närvarande skulle det i samhället behövas ett bättre kunskapsunderlag om hurdant gatuvåldet bland unga i Finland är i verkligheten. 

Utöver det behöver vi också information för uppföljning, så att vi förstår effekterna av de vidtagna åtgärderna mot våldet. Men kunskapsunderlaget och i synnerhet uppföljningsinformationen är inte något som byggs upp över en natt, och den måste uppdateras kontinuerligt. 

I Finland samarbetar många olika instanser målmedvetet och planmässigt mot våld. Ingen enskild aktör skulle någonsin kunna ingripa i missförhållanden lika effektivt som man kan genom de gemensamma planerna och åtgärderna inom de olika förvaltningsområdena. Det är viktigt att samla ihop den kunskap om våld mot barn som olika instanser har och att ständigt upprätthålla och uppdatera en gemensam lägesbild.

Enligt den nationella barnstrategin är våldet mot barn ett av de viktigaste åtgärdsområdena. Finlands egna nationella åtgärdsplan för att bekämpa våld mot barn heter En barndom utan våld. Den innehåller 96 olika praktiska metoder för att bekämpa våld mot barn. Som ett led i planeringen har man tillsatt en separat arbetsgrupp som ska arbeta med kunskapsunderlaget och utreda vad kunskapen om våld mot barn behövs för och hur den ska användas. 

En av de åtgärder som är centrala för kunskapsunderlaget är barnofferundersökningen, och den här regeringsperioden kan den genomföras genom anslaget för främjande av hälsa. Förra regeringsperioden genomfördes undersökningen inom ramen för nationella barnstrategin. Också dessa åtgärder har varit möjliga bara genom att man samarbetat.

Institutet för hälsa och välfärd har en publikationsserie som kan användas som stöd för beslutsfattandet, och den senaste publikationen (2/2024)(du övergår till en annan tjänst) innehåller synpunkter om hur kunskapsunderlaget i fråga om våld bland barn och unga borde stärkas. 

Marjo Malja, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, ordförande i styrgruppen En barndom utan våld

Johanna Laaja, ledande sakkunnig, nationella barnstrategin