Gå till innehåll

Genomförandeplan för den nationella barnstrategin

Varje regering har till uppgift att utarbeta och genomföra en noggrannare genomförandeplan för att genomföra riktlinjerna i barnstrategin under sin regeringsperiod. Verkställighetsplanen för statsminister Orpos regering bereds och offentliggörs vintern 2024. Genomförandeplanen ska läsas tillsammans med den nationella barnstrategin och dess rättsliga grund.

Följ hur åtgärderna i genomförandeplanen framskrider!

I genomförandeplanen för strategin anges målen, åtgärderna och resurserna för regeringsperioden eller på kortare sikt. Den första genomförandeplanen för statsminister Marins regering (2019–2023) innehöll 30 åtgärder.

I genomförandeplanen fastställs ramarna för den uppföljningsrapport om barnstrategin som ska lämnas i slutet av regeringsperioden. Uppföljningsrapporten innehåller en koncis helhetsbild av läget vad gäller barns, ungas och familjers välfärd samt en beskrivning av hur åtgärderna enligt genomförandeplanen har avancerat och vilka mål som har uppnåtts. I denna uppföljningsrapport presenteras dessutom riktlinjer för vilka åtgärder i enlighet med barnstrategin som bör vidtas under valperioden 2023–2027.