Gå till innehåll

Vad är barnstrategin?

I barnstrategin, som publicerades 2021, har antecknats nuläget i fråga om tillgodoseendet av barns och ungas välfärd och rättigheter i Finland samt de centrala målen och åtgärderna för att främja dessa. Den nationella barnstrategin gäller alla som är under 18 år Barnstrategin baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vad är barnstrategins vision och varför behövs barnstrategin?

Barnstrategins vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Strategin bereddes i en parlamentarisk kommitté och den publicerades i februari 2021. Strategin kommer att bidra till att fastställa närmare åtgärder för att förbättra barnens ställning. Dessa åtgärder samlas i en genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod.

En stor del av barnen i Finland har det bra, men det finns också många utmaningar när det gäller tillgodoseendet av barnens rättigheter. Olika beslut och åtgärder inverkar på barnens ställning, men dessa konsekvenser bedöms inte alltid tillräckligt omsorgsfullt på förhand och barnens åsikter och synpunkter beaktas inte på ett konsekvent sätt. I undersökningar har det framkommit att många barn och unga upplever diskriminering eller ensamhet. Alla barn får inte heller det stöd eller de tjänster som de behöver.

Se vidstående video där barnombudsmannen Elina Pekkarinen och barnen diskuterar om barnstrategin! 

Barnstrategin baserar sig på sektorsövergripande och förvaltningsövergripande arbete utan att medborgarnas delaktighet glöms bort

Beredningen av barnstrategin har baserats på tjänstearbete som utförts vid statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet. Statsrådets kansli har också tillsatt en uppföljningsarbetsgrupp och en tjänstemannaarbetsgrupp som stöd för beredningen och genomförandet. Mer information om tjänstemannaarbetsgruppen och uppföljningsgruppen (på finska, stm.fi)

Organisationerna har aktivt främjat kännedomen om konventionen om barnets rättigheter och beredningen av barnstrategin i Finland. Organisationerna har också utvecklat bl.a. utbildningen i barnets rättigheter, konsekvenserna för barn och barnbudgetering samt barnens delaktighet som en del av sin egen verksamhet. Detta arbete har bidragit till beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin. Det är önskvärt att frivilligorganisationerna aktivt sprider information om barnstrategin till sina egna medlems- och intressentgrupper, så att så många barn, unga och vuxna som möjligt får kännedom om barnstrategin.